Đặt một câu hỏi

TÙ VÀ SỪNG

Buffalo horn trumpet  (5)