Đặt một câu hỏi

VÒNG TAY SỪNG SƠN MÀI

vong tay sung son mai (7)